Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

Kaplica MB Częstochowskiej

 

Braci Bosi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Piotrowicach 

 

Duchowe początki naszego Zakonu sięgają czasów peł-nego średniowiecza i są związane z Górą Karmel w Pa-lestynie. Modlitwa, samotność, prostota życia, a nade wszystko miłość do Maryi stały się szczególnym rysem nowej rodziny zakonnej, która na początku XIII wieku otrzymała Regułę i oficjalną nazwę: Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Na przestrzeni kolejnych czterech stuleci ogień pierwotnej żarliwości ulegał przygaszeniu. Zakon potrzebował nowego powiewu Ducha. W 1562 roku św. Teresa od Jezusa zakłada pierwszy odnowiony klasztor sióstr, a w sześć lat póź-niej, w 1568 roku, doprowadza do założenia klasztoru braci, nazywanych odtąd Braćmi Bosymi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wśród nich znalazł się św. Jan od Krzyża, w którym upatrujemy naszego Ojca i pierwszego Karmelitę Bosego.

Dziś Zakon liczy prawie 4000 braci rozsianych po ca-łym świecie. W Polsce jest nas nieco ponad 300. Pra-gnienie założenia domu na Śląsku ma swoje początki w czasach międzywojennych. W 1922 w Katowicach po-wstała wspólnota Świeckiego Karmelu. W 1954 roku w Szopienicach powstał klasztor braci, jednak ówczesne władze doprowadziły do jego zamknięcia w roku 1955. W 1989 do Katowic przybyły Karmelitanki Bose.
Styczeń 2023 roku stał się dla nas nowym począt-kiem. Przybywamy do Piotrowic z wielką nadzieją, że ten dom, przy ul. Jastrzębiej 16, w którym po-sługę pełniły Siostry Służebniczki Śląskie, stanie się śląską Górą Karmel, miejscem i szkołą modli-twy, gdyż to stanowi istotę naszego powołania. Pragniemy nie tylko trwać na modlitwie, ale dzie-lić się jej owocami: uczyć modlitwy i kontemplacji, służyć kierownictwem duchowym i spowiedzią, tworzyć przestrzeń wspólnej modlitwy liturgicz-nej i modlitwy wewnętrznej w ciszy, budować cen-trum formacji duchowej dla świeckich i osób kon-sekrowanych. Żyjąc w prostocie i wzajemnej przy-jaźni, pragniemy tworzyć klimat domu, w którym wszyscy pragnący pogłębienia życia duchowego będą mogli odnaleźć ciszę, atmosferę modlitwy i wewnętrznej wolności.

Naszą wspólnotę tworzy obecnie trzech kapłanów: o. Piotr Hensel – przeor, o. Tomasz Gajewski i o. Jakub Przybylski. Gromadzimy się na wspólnej modlitwie Jutrzni każdego dnia o godzinie 5.45, Różańcu i Eucha-rystii, po której trwamy na modlitwie wewnętrznej. Natomiast wieczorem, o godzinie 19.00 sprawujemy Nieszpory. Po ich zakończeniu prowadzimy krótkie wprowadzenie do modlitwy wewnętrznej, po czym trwamy na modlitwie, którą kończymy Kompletą o godz. 20.20.
Wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólną modlitwę razem z nami, serdecznie zapraszamy. Nasza święta Matka, Teresa od Jezusa, zostawiła nam słowa: „Nie każda dusza potrafi rozmyślać, ale każda dusza potrafi kochać”. Niech jej słowa stają się pomocą i zachętą do modlitwy, która jest szczególnym czasem kochania i poznawania miło-ści Boga.

Bracia Karmelici Bosi
Fot. Zbigniew Nobis, OCDS Sosnowiec

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko